História

Obec Tekovský Hrádok bola osídlená v neolite. Na území obce bolo archeologicky doložené neolitické sídlo volútovej a lengyelskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou  keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, nálezy hallštatttské a laténske, slovanské valy z 9.-10. storočia, radové pohrebisko z 10.-11. storočia. Obec vznikla v r. 1944 zlúčením Horného a Dolného Váradu.

Horný Várad

Obec je doložená z r.1232 ako Warad, neskôr Warud (1288), Horný Warad (1773), Horný Várad (1920), maď. Felsővárad. V r. 1232 sa spomína obec, v r.1286 Váradská cesta, v r. 1306 mlyn. Zemný hrad. Várad sa spomína v Anonymovej kronike a záznam sa viaže na r. 896. Obec patrila do 16. storočia tunajším zemanom, neskoršie zemianskym rodinám  Kazyovcov, Majthényiovcov, Litassyovcov. V r. 1536 mala 2 porty, v r. 1601 faru, školu a 20 domov. V r.1715 mala mlyn, výsek mäsa a 38 daňovníkov, v r. 1828 mala 28 domov a 182 obyvateľov. Aj po r. 1918 to bola poľnohospodárska obec. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku.

Dolný Várad

Obec vznikla v chotári obce Várad v 2. polovici 14. storočia. Je doložená z r.1394 ako Vywarad, neskôr Dolný Warad (1773), Dolný Várad (1920), maď. Alsóvárad. V r. 1401 patrila ostrihomskému arcibiskupovi, od r. 1506 panstvu Levice. V 17. storočí ju vyplienili Turci. V roku 1536 mala 5 port, v r. 1601 mala 27 domov, v r.1720 mala 13 daňovníkov, v r. 1828 mala 59 domov  a 399 obyvateľov. Táto poľnohospodárska obec bola v r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku.
Zefrid obec sa spomína v r. 1232, patrila hradu Zvolen.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť