Návrh VZN č.1_2020

 01.12.2020

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020,

 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

Obce Tekovský Hrádok

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je úprava výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, spôsob jeho platby a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tekovský Hrádok.

§ 1

Predmet úpravy

Obecné zastupiteľstvo v Tekovskom Hrádku v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 4, § 28 ods. 5, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Určenie výšky príspevkov

§ 2

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Obec Tekovský Hrádok ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne sumou 5,00 €. Výšku príspevku treba zaplatiť v pokladni OcÚ.

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že    

    je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa

    zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v ods. 1.

§ 3

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

1) Obec Tekovský Hrádok ako zriaďovateľ školskej jedálni určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2019 v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2) Obec Tekovský Hrádok ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje finančnú výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:

Materská škola          desiata    od 2-6 rokov   0,38€

3) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku za stravné mesačne vopred do 15-tého v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 15.9. na dva mesiace za september a október naraz. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom alebo dospelým stravníkom.

4) Podľa zákona 544/2010 Z.z. o štátnych dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov je schválená dotácia na stravu vo výške 1,20 € na jeden obed pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.

2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Tekovský Hrádok dňa 15.12.2020 uznesením č.

3)Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

Vojtech Ožvald

                                                                                                                        starosta obceZoznam aktualít: