VZN č.2/2020

 16.12.2020

VZN

č. 2/2020

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

NA ÚZEMÍ OBCE Tekovský Hrádok

Obecné zastupiteľstvo v Tekovskom Hrádku na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“) schvaľuje toto:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovský Hrádok č. 2/2020

  Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Tekovský Hrádok

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Tekovský Hrádok (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
 2. Na území obce Tekovský Hrádok ide o nasledovné pohrebiská:
 • cintorín Reformovanej kresťanskej cirkvi, parc.č.86/1, kat.územie Horný Tekovský Hrádok
 • cintorín obce Tekovský Hrádok, parc.č.86/3 kat.územie Horný Tekovský Hrádok a par.č. 190/1 a 191/1, kat.územie Dolný Tekovský Hrádok

Článok II.

Základné pojmy

1. Pre účely tohto VZN:

 1. ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
 2. ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
 3. zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie,
 4. pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
 5. pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,
 6. spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
 7. obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,
 8. pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj,
 9. cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
 10. urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme a do kolumbária, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
 11. urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
 12. márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
 13. hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je učené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny,
 14. hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
 15. prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
 16. dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
 17. hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasýpa zeminou,
 18. exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
 19. služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou hrobového miesta,
 20. prenajímateľ hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebísk,
 21. nájomcom je každý, kto má s prevádzkovateľom uzatvorenú nájomnú zmluvu.

Článok III.

Ochranné pásma pohrebísk

 1. Šírka ochranného pásma pre všetky uvedené pohrebiská je 10 m od hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom pásme pohrebiska sa môžu umiestňovať chodníky, cesty, parkoviská, budovy a stavby ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska.
 2. Počas pohrebného obradu nie je možné v širšom okolí ochranného pásma vykonávať práce, ktoré by mohli narúšať pietny charakter pohrebiska podľa § 15 ods. 7 zákona č. 398/2019 Z. z. o pohrebníctve. 

Článok IV.

Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku

 1. Pohrebiská uvedené v čl. II ods. 1 prevádzkuje Obec Tekovský Hrádok, so sídlom: Tekovský Hrádok 126, 935 51 Tekovský Hrádok, IČO: 00800333, DIČ: 2021239490 (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“). Prevádzkovateľ zabezpečuje niektoré činnosti na pohrebiskách prostredníctvom poskytovateľa služieb.
 2. Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä:
 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 • vykonávanie exhumácie,
 • vedenie evidenciu súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
 • správu pohrebísk,
 • zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
 • dodávku úžitkovej vody, ak sú na pohrebisku vybudované rozvody,
 • zabezpečenie osvetlenia, ak je na pohrebisku vybudované,
 • sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín
 • správu márnice a domu smútku,
 • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

Článok V.

Práva a povinnosti nájomcov

 1. Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu. Uzavretím nájomnej zmluvy má nájomca právo užívať hrobové miesto. Vlastníctvom nájomcu je len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
 2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádza počas tlecej doby minimálne na 10 rokov.
 3. Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženia urny s popolom na pohrebisku za poplatok.
 4. Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto a oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky, ľudské ostatky, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod do hrobového miesta. Nájomca dodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
 5. Nájomca označí hrobové miesto spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu.
 6. V prípade hrobky rozsah a forma je schválená prevádzkovateľom pohrebiska.
 7. Hrobové miesto nájomca upraví, aby nenarušil estetický vzhľad pohrebiska. Zriadenie stavby na prenajatom hrobovom  mieste (základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska) a  opravy príslušenstva hrobov sa realizujú iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
 8. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste sa nájomca riadi podmienkami  prevádzkovateľa pohrebiska, dodržiava rozmery, tvar stavby, druh použitého materiálu s dodržaním umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska. Nájomca je povinný dodržiavať základné všeobecné podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
 9. Nájomca zriadi alebo zrekonštruuje stavbu na prenajatom hrobovom mieste na vlastné náklady s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Vzniknutý stavebný odpad nájomca odvezie z pohrebiska na vlastné náklady.
 10. Nájomca na vlastné náklady udržiava prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie a zabezpečí aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady. Hrobové miesto má pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov. Príslušenstvo hrobu neohrozuje návštevníkov pohrebiska, okolité hrobové miesta a vybavenie pohrebiska.
 11. Pri užívaní hrobového miesta nájomca nemanipuluje s ľudskými ostatkami. S urnami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku až po získaní povolenia na uloženie urny od prevádzkovateľa pohrebiska a zapísaní do evidencie hrobových miest.
 12. Nájomca nezasahuje do existujúcej zelene, nevysádza stromy a kríky na pohrebisku. Umiestnenie lavičky po písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska, ak to okolnosti na pohrebisku umožňujú.
 13. Ak príslušenstvo hrobu svojim opotrebením a znehodnotením ohrozuje bezpečnosť okolia  hrobového miesta, nájomca bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu na vlastné náklady. Ak nájomca vzniknuté nedostatky neodstráni, prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí príslušenstvo hrobu a zaistí bezpečnosť na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
 14. Nájomca neodkladá časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta a neopiera ich o susedné príslušenstvá hrobov.
 15. Nájomca odstráni z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhorených sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska odstráni kvetinovú výzdobu z hrobového miesta na základe požiadavky nájomcu hrobového miesta.
 16. Postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže bezodplatne nájomca vykonať v prospech inej osoby až po prerokovaní s prevádzkovateľom pohrebiska, a s jeho písomným súhlasom a následnou zmenou v evidencii hrobových miest.
 17. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol nájomcom, prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej.
 18. Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska písomnou formou nahlásiť všetky zmeny kontaktných údajov, potrebných pre vedenie evidencie hrobových miest (aktuálna adresa trvalého bydliska, kontakty: telefón, e-mail).
 19. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie príslušenstva hrobového miesta nájomcu.

Článok VI.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 1. Návštevníci pohrebiska dodržiavajú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
 2. Návštevníci pohrebiska sa správajú na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Nerobia hluk, nepúšťajú prenosné nosiče zvuku a obrazu, nefajčia, nepoužívajú alkoholické nápoje a iné omamné látky, nepoškodzujú pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. 
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ponúkajúce tovary a služby na pohrebisku a obťažujúce svojím správaním iných návštevníkov pohrebiska.
 4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste a mieste na to vyhradenom. Na pohrebisku sa nesmie páliť tráva a iný odpad.
 5. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a okolo hrobových miest je zakázané.
 6. Voda na pohrebiskách je úžitková, určená na prevádzkové účely, polievanie zelene pri údržbe prenajatých hrových miest. Voda na pohrebisku nie je pitná.
 7. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcii na pohrebisku iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a s platným povolením organizátora na zhromaždenie podľa osobitného predpisu.
 8. Umiestňovanie reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska, na objektoch a vybavenosti pohrebiska, na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska je zakázané.
 9. Na pohrebisko je zákaz vstupu so zvieratami.
 10. Vstup motorových vozidiel na pohrebisko je možný iba po vyhradených komunikáciách na prepravu imobilných osôb a s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok VII.

Povinnosti pohrebných služieb

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi poverenej pohrebnej služby vstup na pohrebisko a do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Poverená pohrebná služba si prenajíma obradnú sieň na vykonanie poslednej rozlúčky a iných smútočných obradov. Prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby si objednáva termín a čas pohrebu u prevádzkovateľa pohrebiska najneskôr 48 hodín pred pohrebom. Doplnkové služby v obradnej sieni (videoprojekcia, reprodukcia hudby) spojené s poslednou rozlúčkou nahlasuje prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby najneskôr 24 hodín pred obradom.
 2. Prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
 3. Prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby na základe zmluvy s obstarávateľom pohrebu zabezpečuje vykopanie hrobu, zasypanie hrobu, prípadne vykonanie exhumácie za dodržania podmienok stanovených prevádzkovateľom pohrebiska a po získaní povolenia na výkopové práce a exhumácie od prevádzkovateľa pohrebiska
 4. Prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby vkladá urnu do hrobového miesta až po nahlásení do evidencie prevádzkovateľa pohrebiska a získaní povolenia na vloženie urny do hrobového miesta od prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok VIII.

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení

 1. Pohrebné dni na pohrebiskách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia prevádzkového poriadku sú pracovné dni v týždni.
 2. Vo výnimočných prípadoch je možnosť pohrebu v sobotu, nedeľu a vo sviatok. V prípadoch, že sa má pohreb konať v sobotu, nedeľu, vo sviatok, podmienku jeho vykonania je  súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
 3. Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebiskách :
  1. v období letného času (od poslednej nedele v marci do poslednej nedele v októbri príslušného kalendárneho roka) je: začiatok prvého pohrebného obradu o 9.00 hodine, posledného pohrebného obradu o 17.00 hodine.
  2. v období zimného času je: začiatok prvého pohrebného obradu o 9.00 hodine, posledného pohrebného obradu o 14.30 hodine.
 4. Časový interval medzi začiatkami dvoch po sebe nasledujúcich pohrebných obradov na pohrebisku je 1,0 hodina.   
 5. Za účelom použitia obradnej siene je povinný prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby:
 1. využíva obradnú miestnosť výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so zosnulým,
 2. prevziať od prevádzkovateľa pohrebiska obradnú sieň a po skončení rozlúčky odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska bez poškodenia ,
 3. prevziať zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii počas dojednanej doby nájmu obradnej siene a dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska.

Článok IX.

Stavebné práce na pohrebisku

 1. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a príslušenstva hrobu.
 2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia prevádzkovým poriadkom.
 3. Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonať na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Začatie prác na príslušenstve hrobu je možné až po získaní povolenia na dané práce prevádzkovateľom pohrebiska. Bez povolenia na kamenárske práce je zakázané budovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva kamenármi na pohrebiskách.
 4. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste platia zásady:
  1. pri zmene druhu hrobového miesta sa zachováva architektonický ráz daného oddelenia príslušného pohrebiska,
  2. realizáciou stavebných prác na hrobovom mieste zhotoviteľ neohrozuje okolité hroby a ich príslušenstvo, dodržiava rozmery stanovené prevádzkovateľom pohrebiska,
  3. pri nedodržaní stanovených rozmerov príslušenstva hrobu v povolení prevádzkovateľa pohrebiska, tento môže nariadiť úpravu hrobového príslušenstva na stanovené rozmery podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska na náklady zhotoviteľa.
 5. Vjazd motorových vozidiel na pohrebisko je možný len s platným povolením prevádzkovateľa pohrebiska na nevyhnutný čas dovozu, vykládky a odvozu materiálu.

Článok X.

Pohrebisko prístupné verejnosti

 1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne:
 • v zimných mesiacoch – november, december, január, február, marec, denne od 7.00 hodiny do 17.00 hodiny,
 • v letných mesiacoch – apríl, máj, jún, júl, august, september, október, 1.-8. november denne od 7.00 hodiny do 21.00 hodiny,
 1. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť v odôvodnených prípadoch dočasne zakázať alebo obmedziť.
 2. Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách:
  1. na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku alebo do chladiacich zariadení,
  2. na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
  3. na dopravu materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobových miest; po vyložení resp. naložení materiálu je motorové vozidlo povinné areál pohrebiska opustiť.
 3. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom Domu smútku.

Článok XI.

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

 1. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.
 2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú v urne s popolom na pohrebisku.
 3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, oznámi prevádzkovateľovi pohrebiska údaje do evidencie hrobových miest.
 4. Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisku prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie poškodiť okolité hroby a príslušenstvo pohrebiska.
 5. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla do každého hrobu po jednom. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky, ak ide o prehĺbený hrob a nad vrchnou rakvou je najmenej 1 m uľahnutej zeminy.
 6. Do hrobky môžu byť uložené ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je v nej voľné miesto.
 7. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebnej služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta, do hrobu alebo do kolumbária. Urny s popolom na pohrebisku môže uložiť aj nájomca hrobového miesta na základe povolenia.
 8. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy zo samo rozpadávajúcich materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sú rakvy z tvrdého dreva so zinkovou vložkou. Rakvy sú uzavreté a označené štítkom s menom zomretého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu (podmienky ekologického pochovávania).
 9. Situačné plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový poriadok, sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom. 

Článok XII.

Hroby na ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

 1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
 1. hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť ≥ 1,6 m., pre dieťa mladšie ako 10 rokov ≥ 1,2 m., pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m, prehĺbený hrob pre dve rakvy musí mať hĺbku ≥ 2,3 m
 2. dno musí ležať ≥ 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť ≥ 0,3 m. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom 0,7 m
 3. maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva ak to miestne podmienky na pohrebisku dovoľujú na:
  • jedno hrob: šírka 1,2 m, dĺžka 2,5 m,
  • dvoj hrob: šírka 2,4 m, dĺžka 2,5 m,
  • troj hrob: šírka 3,6 m, dĺžka 2,5 m,
  • detský hrob: šírka 0,8 m, dĺžka 1,2 m,
  • urnové miesto, ľudský plod: šírka 0,6 m, dĺžka 0,6 m
 4. dvojhrob, trojhrob, ktorý vznikajú ako nové hrobové miesto zlúčením už existujúcich hrobových miest, musia byť dodržané vonkajšie rozmery podľa ods.1. písmeno a) a b)
 5. maximálne vonkajšie obrysové rozmery hrobky vrátane akéhokoľvek príslušenstva podľa ods.1. písmeno a) a b)
 6. všetky zmeny druhu hrobového miesta sú možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý určí vonkajšie rozmery hrobového miesta aj s vytýčením a zachovaním uličiek medzi hrobovými miestami.
 1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
  1. príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
  2. žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

Článok XIII.

Dĺžka tlecej doby

Tlecia doba na pohrebiskách je stanovená na 10 rokov.

Článok XIV.

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:

1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, fotografická dokumentácia o hĺbke vykopaného hrobu.

3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce ak je nájomcom obec,

5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,

8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:

    1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

    2. zrušení pohrebiska.

 1. Evidencia hrobových miest je vedená v písomnej forme  údaje o hrobových miestach sú zverejnené na portáli www.cintoriny.sk, kde majú iba informačný charakter.

Článok XV.

Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta alebo návštevník pohrebiska povinný uložiť do zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené na pohrebisku.
 2. Stavebník je povinný stavebný odpad odviezť z pohrebiska na vlastné náklady a je povinný nakladať s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu, najmä v súlade s §156 ods. 2 Trestného poriadku, §48 zákona 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady. č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
 4. Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu.

                                                                 Článok XVI.

Ochrana osobných údajov

 1. Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.

Článok XVII.

Podmienky vstupu prevádzkovateľa poverenej pohrebnej služby

 1. Prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby má vstup motorovým vozidlom na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska:
  1. na vykopanie hrobu,
  2. na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu, na miesto pochovania, na dovoz vencov na pohreb,
  3. na úpravu hrobového miesta po pohrebe.

Článok XVIII.

Sankcie

 1. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon číslo 398/2019 Z. z. o pohrebníctve. Za priestupky možno v blokovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 € a v priestupkovom konaní pokutu do výšky 663 €.
 2. Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Výnosy z pokút sú príjmami rozpočtu   obce Tekovský Hrádok
 3. Kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska.

Článok XIX.

Záverečné ustanovenia  

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tekovskom Hrádku dňa 15.12.2020.a nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2021
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší pôvodné VZN   

V Tekovskom Hrádku, dňa 1.12.2020

                                                                                               .............................

Vojtech Ožvald

                                                                                              starosta obce

Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli obce: 1.12.2020

Schválenie VZN: 15.12.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce: 16.12.2020

Príloha č. 1: Cenník prenájmu hrobových miest

P r í l o h a  č. 1

Cenník prenájmu hrobových miest :

Prenájom hrobových miest:

Cenník za prenájom hrobových miest v Tekovskom Hrádku:

Typ hrobu

Cena na 10 rokov

detský hrob

5,00EUR

jednohrob

10,00 EUR

dvojhrob

20,00 EUR

trojhrob

30,00 EUR

urna v urnovom háji

10 EUR

Krypta  1 m2

10 EURZoznam aktualít: