Zámer zámeny obecného majetku

 19.01.2021

Obec Tekovský Hrádok

zastúpená starostom obce Vojtechom Ožvaldom,

v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tekovskom Hrádku

č. 3/2021 zo dňa 16.1.2021 zverejňuje

zámer zameniť majetok obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet zámeny:

nehnuteľný majetok pozemok v obci Tekovský Hrádok k.ú. Dolný Tekovský Hrádok vedený na liste vlastníctva č. 1 parc.č. KN-C 163/1 – diel o veľkosti 72 m2,  druh pozemku -  ostatná plocha, vytvorená geometrickým plánom vyhotoveným Geodetická kancelária Ing. Pavel Lauko, Narcisová 294/2, 934 01 Levice, IČO: 34 282 181, č. plánu 105/2020,

za pozemok vedený v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok na liste vlastníctva č. 33 –par. č. KN-C 270/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m vo vlastníctve Sebastián Ožvald, bytom Tekovský Hrádok č. 105.

Odôvodnenie:

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok pre obec nie je využitý, a pozemok, ktorý obec zámenou získa je pre obec lepšie využiteľný, nakoľko sa na ňom nachádzajú miestne komunikácie, a tým aj hodnotnejší, navyše o 5 m2  väčšej rozlohy, pričom zamieňajúci nežiada finančné vyrovnanie rozdielu v m2.

Spôsob zverejnenia – internetová stránka obce

Doba zverejnenia : od 19.1.2021  do 2.2.2021

Návrh na schválenie zámeny o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po zvesení zámeru.Zoznam aktualít: