Výberové konanie na riaditeľku MŠ Tekovský Hrádok

 18.11.2020

OBEC TEKOVSKÝ HRÁDOK

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Tekovský Hrádok 124

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2019 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene          a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie  práce s PC ( Word, Excel, internet)
 • znalosť právnych, ekonomických a  bezpečnostných predpisov potrebných  pre riadenie MŠ

Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné obdobie         
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

      (podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

       zákonov)

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie – MŠ - neotvárať “,najneskôr do 30.11.2020                 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Tekovský Hrádok

Obecný úrad Tekovský Hrádok 126

935 51 Tekovský Hrádok

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

     Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie MŠ - neotvárať“. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady,  najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                             

V Tekovskom Hrádku 16.11.2020                                               Vojtech Ožvald         

                                                                                                      starosta obceZoznam aktualít: