Oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumentu, Program rozvoja obce Tekovský Hrádok 2016-2025

 17.06.2016

Obec Tekovský Hrádok oznamuje verejnosti, že na www.tekovskyhradok.sk,- Úradná tabuľa je zverejnený návrh Program rozvoja obce Tekovský Hrádok 2016-2025 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o ŽP, Dopravná č.14,934 03 Levice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Zverejnené 17.6.2016

Zoznam aktualít: