UPOZORNENIE na povinnosti daňovníkov do 31.1.kalendárneho roka

 19.01.2017

Daňovník je povinný podať obci v lehote do 31.1. v kalendárnom roku a) priznanie k dani z nehnuteľnosti pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka , nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj dlhodobé prenájmy b) čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka , v ktorom sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu, zánik vlastníctva. Daňovník je povinný podať obci daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia vlastníctva dražbou alebo dedením. Tlačivá daňových priznaní si môžete vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu.

xxxxxxx

Zoznam aktualít: