Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tekovský Hrádok

 24.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Tekovskom Hrádku

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č .uznesenia 9 /2018 zo dňa 16.8.2018
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE TEKOVSKÝ HRÁDOK
s úväzkom 0,10 a určuje deň konania voľby na 8.októbra 2018
Kandidát do funkcie hlavného kontrolóra obce zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 21.septembra 2018 na Obecnom úrade v Tekovskom Hrádku, 935 51 Tekovský Hrádok 126 v uzatvorenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra obce „Neotvárať!“
Požiadavky:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní • súhlas so zverejnením osobných údajov na vykonanie voľby v obecnom zastupiteľstve (ďalej len OcZ) • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • znalosti základných a ekonomických noriem samosprávy (zák.č.369/1990 Zb. o obecnom, zriadení v znení neskorších predpisov, zák.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v znení, neskorších predpisov, zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov).
Všeobecné podmienky:
• hlavný kontrolór je podľa ustanovenia §-u 18 a) odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volený OcZ na 6 rokov. Je zamestnancom obce a podľa odst. 6 vyššie cit zákona sa pracovný pomer dohoduje na kratší pracovný
čas a to 0,10 % z celku • za svoju činnosť zodpovedá OcZ, ktorému predkladá správu o výsledkoch kontroly na jeho najbližšom zasadnutí • funkcia hlavného kontrolóra obce nie je zlučiteľná s výkonom poslanca OcZ, funkciou v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom orgáne obce • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti
a kompetencií obce • zúčastňuje sa na zasadnutiach OcZ.
Vykonáva kontrolu:
• nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých a dotácií • hospodárenie s finančnými prostriedkami obce • kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OcZ dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.
Preveruje:
• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce • opodstatnenosť zaradenia, alebo zrušenia
poplatkov obce • daňové nedoplatky.
Vypracúva odborné stanoviská:
• k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v OcZ.
V Tekovskom Hrádku, dňa 24.8.2018                                               Vojtech Ožvald, starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli obce: 24.8.2018
Zverejnené na www.tekovakyhradok.sk : 24.8.2018

Zoznam aktualít: